Informační deska

Členská schůze

Členská schůze Bytové družstvo Žižkov II/1250, se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkov II/1250, PSČ 58001, IČO 252 65 POZVÁNKA na č l e n s k o u s c h ů z i , která se koná dne 24.11.2021 v 17.00 hodin ve společných prostorech domu čp. 1250, Žižkov II, Havlíčkův Brod P r o g r a m : 1. Zahájení. 2.Volba nového představenstva. 3. Volba jiného bankovního ústavu. 4. Diskuze. 5. Závěr.

3.11.2021

Zápis ze členské schůze

Zápis členské schůze.

 

3.11.2021

Členská schůze

Členská schůze Bytové družstvo Žižkov II/1250, se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkov II/1250, PSČ 58001, IČO 252 65 POZVÁNKA na č l e n s k o u s c h ů z i , která se koná dne 26.10.2021 v 17.00 hodin ve společných prostorech domu čp. 1250, Žižkov II, Havlíčkův Brod P r o g r a m : 1. Zahájení. 2.Volba nového představenstva. 3. Projednání opravy střechy. 4. Výměna uzávěrů teplé a studené vody.

7.10.2021

Zrušení členské schůze

Z důvodů, které v ČR nastaly se členská schůze s datem 31.3.2020 odkládá na dobu neurčitou. O novém termínu budete informováni.
20.3.2020

Členská schůze

Členská schůze Bytové družstvo Žižkov II/1250, se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkov II/1250, PSČ 58001, IČO 252 65 POZVÁNKA na č l e n s k o u s c h ů z i , která se koná dne 31.3.2020 v 17.00 hodin ve společných prostorech domu čp. 1250, Žižkov II, Havlíčkův Brod P r o g r a m : 1. Zahájení. 2. Schválení účetní uzávěrky družstva za rok 2018. 3. Volná diskuse. 4. Závěr.
11.3.2020

Zápis ze členské schůze

Zápis z členské schůze Bytového družstva Žižkov II 1250 konané dne 11.4.2019 Přítomni. Pidima,, Klofáč, Kovaříková, Moravcová, Valenta, Novotný, Protivínská, Chalupová v zast. Nepřítomni: Papst, Bžoch, Koutný, Milichovský, Parkan Schůzi řídil v zastoupení předsedy představenstva Jan Valenta a Jaroslav Klofáč Schůze byla svolána dne 22.3.2019 oznámením na informační desce družstva na základě rozhodnutí představenstva družstva pozvánkou s tímto programem: 1. Zahájení 2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2018 3. Projednání částečné opravy střechy a vymalování společných prostor 4. Diskuse a připomínky 5. Závěr Usnesení: Bod 1. programu Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomná nadpoloviční většina členů družstva. Členská schůze je usnášeníschopná. Bod 2. programu Členská schůze projednala příjmy a výdaje družstva za rok 2018 a schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018 bez výhrad. Členská schůze rozhodla, že hospodářský výsledek družstva ve výši 9.794,15 Kč se převede na účet 428- nerozdělený hospodářský výsledek minulých let. K vyúčtování záloh na služby není připomínek. Přeplatky a nedoplatky zálohových plateb za služby budou vzájemně vyrovnány do 30.dubna 2019. Stav fondu oprav byl ke konci roku 2018 – 241.764,42 Kč a oproti konci roku 2017 se zvýšil o ca 200 tis. Kč. Zatím se neuvažuje o změně nájmu. Bod 3. programu Problém se zatýkáním při větších deštích se řešil v minulém roce nejprve kontrolou průchodnosti svodu a kanalizace pod domem. Nebyly zjištěny problémy. Firma Ismet provedla odkrytí svodů a kontrolu těsnění svodové trubky. Bylo zjištěno, že problém je v místě napojení svodu na střešní krytinu. Opravu firma ale neprovedla pro malý rozsah práce. Zůstává tedy úkol zajistit firmu, která by toto provedla pokud možno co nejdříve. Bylo dohodnuto, že po této opravě se provede vymalování společných prostor a současně se provede nátěr všech kovových součástí ve společných prostorách a chodbách ( kryty svodu a stoupaček el. rozvodů, zábradlí atd.). Na doporučení členů družstva se jednalo s malířem panem Havlem. Předběžná cena je ca. 25.000,- Kč. Práce by se provedly na podzim. Po malování se provede konečný úklid společných prostor svépomocí. Do úklidu bude potřeba zapojit i podnájemníky. Bod 4 programu Na doporučení revizního technika hydrantů se schválilo dokoupení a doplnění 2 práškových hasicích přístrojů do budovy. Zapsal: Jan Valenta Schválil : Jaroslav Klofáč
24.4.2019

Členská schůze

Členská schůze Bytové družstvo Žižkov II/1250, se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkov II/1250, PSČ 58001, IČO 252 65 POZVÁNKA na č l e n s k o u s c h ů z i , která se koná dne 11.4.2019 v 17.00 hodin ve společných prostorech domu čp. 1250, Žižkov II, Havlíčkův Brod P r o g r a m : 1. Zahájení. 2. Schválení účetní uzávěrky družstva za rok 2018. 3.Projednání o částečné opravě střechy a vymalování společných prostor. 4. Volná diskuse. 5. Závěr.
22.3.2019

Zápis ze členské schůze

Zápis z členské schůze Bytového družstva Žižkov II 1250 konané dne 22.3.2018 Přítomni. Pidima,, Klofáč, Kovařík, , Moravcová, Valenta, Novotný, Protivínská, Doležal, Parkan Nepřítomni: Papst, Bžoch, Koutný, Milichovský Schůzi řídil v zastoupení předseda představenstva Jan Valenta Schůze byla svolána dne 11.3.2018 oznámením na informační desce družstva na základě rozhodnutí představenstva družstva pozvánkou s tímto programem: 1. Zahájení 2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2017 3. Diskuse a připomínky 4. Závěr Usnesení: Bod 1. programu Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomná nadpoloviční většina členů družstva. Členská schůze je usnášeníschopná. Bod 2. programu Členská schůze projednala příjmy a výdaje družstva za rok 2017 a schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017 bez výhrad. Členská schůze rozhodla, že hospodářský výsledek družstva se převede na účet 428- nerozdělený hospodářský výsledek minulých let. Přeplatky a nedoplatky zálohových plateb za služby budou vzájemně vyrovnány po 4.dubnu 2018, po zákonném termínu pro reklamace zálohového vyúčtování. V roce 2017 byl splacen zbytek úvěru ve výši 40 240,- Kč. Tím se uvolnili prostředky na financování z fondu oprav. Stav fondu oprav činil ke konci roku 2017 - 86 tis. Kč Bod 3. programu Byly vzneseny připomínky k úklidu domu a rušení klidu: Před vchodem do domu jsou stále pohozené nedopalky cigaret, dodržovat čistotu ať to není jako před hospodou. Zvířata nesmí pobíhat volně po domě a před domem, znečišťování před domem i v domě. Každý majitel si za své zvíře zodpovídá a ručí za bezpečnost. Kniha úklidu se často zasekne u podnájemníků v bytě č. 13. Nájemník bytu zajistí nápravu Bouchání z pronajaté místnosti v přízemí ruší podnájemníky, omezit na minimum a na příznivější dobu. Zapsal: Jan Valenta Schválil : Jaroslav Klofáč
13.4.2018

Členská schůze

Bytové družstvo Žižkov II/1250, se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkov II/1250, PSČ 58001, IČO 252 65 POZVÁNKA na č l e n s k o u s c h ů z i , která se koná dne 22.03.2018 v 17.00 hodin ve společných prostorech domu čp. 1250, Žižkov II, Havlíčkův Brod P r o g r a m : 1. Zahájení. 2. Schválení účetní uzávěrky družstva za rok 2017. 3.Diskuse a připomínky. 5. Závěr
11.3.2018

Členská schůze

Bytové družstvo Žižkov II/1250, se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkov II/1250, PSČ 58001, IČO 252 65 POZVÁNKA na č l e n s k o u s c h ů z i , která se koná dne 30.03.2017 v 17.00 hodin ve společných prostorech domu čp. 1250, Žižkov II, Havlíčkův Brod P r o g r a m : 1. Zahájení. 2. Schválení účetní uzávěrky družstva za rok 2016. 3. Projednání výměny měřičů teplé a studené vody. 4.Diskuse a připomínky. 5. Závěr
15.3.2017

Zápis ze členské schůze

Zápis z členské schůze Bytového družstva Žižkov II 1250 konané dne 21.9.2016 Přítomni. Novotný, Milichovský, Klofáč, Kovařík, Chalupová v,z, Protivínská, Moravcová,, Valenta Nepřítomni: 6 Schůze byla usnášeníschopná Schůzi řídil předseda představenstva pan Tomáš Milichovský Schůze byla svolána na základě rozhodnutí představenstva družstva pozvánkou K programu schůze nebyly žádné připomínky ani doplňky. Usnesení: Členská schůze schvaluje jednorázovou platbu nájemného ve výši 45,- Kč/m2. Současně schvaluje aby u nájemníků, kterým nebyly dle usnesení členské schůze z 8.4.2016 zatím vyplaceny přeplatky za zálohy na služby za rok 2015, byla jednorázová platba nájemného odečtena od nevyplacených přeplatků záloh. Termín jednorázové platby byl stanoven do 31.10.2016. Výše jednorázové platby nájemného a zápočet nevyplacených přeplatků záloh je uveden v následující tabulce. Výpočet pro jednotlivé byty obdržel každý člen samostatně. Celkem bude 6 členů platit přímo na účet družstva, 7 členům bude vrácen přeplatek zálohy snížený o jednorázovou platbu nájemného. U plateb na účet družstva uvést jako obvykle variabilní symbol - číslo bytu. ˇByla předběžně projednána nabídka „ Správy nemovitostí Vysočina sro „ na nutnou výměnu vodoměrů studené a teplé vody v jednotlivých bytech v roce 2017. Bylo dohodnuto, aby vodoměry byla osazeny dálkovým odečtem. Celkové náklady na osazení 13 ks vodoměrů na studenou vodu , 13 ks vodoměrů na teplou vodu a 26 ks radioadaptérů na dálkový odečet včetně demontáže a montáže jsou 33.817.- Kč Zapsal : Valenta Schválil: Milichovský
27.9.2016

Členská schůze

Bytové družstvo Žižkov II/1250, se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkov II/1250, PSČ 58001, IČO 252 65 POZVÁNKA na č l e n s k o u s c h ů z i , která se koná dne 21.09.2016 v 18:00 hodin ve společných prostorech domu čp. 1250, Žižkov II, Havlíčkův Brod Program: 1:Zahájení 2:Instalace regulátorů topných nákladů+jejich financování 3:Projednání výměny vodoměrů na SV a TV a jejich financování 4:Diskuze 5:Závěr
1.9.2016

Vyúčtování

Vyúčtování za rok 2016 bude všem odesláno elektronicky na email.
8.4.2016

Členská schůze

Bytové družstvo Žižkov II/1250, se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkov II/1250, PSČ 58001, IČO 252 65 POZVÁNKA na č l e n s k o u s c h ů z i , která se koná dne 08.04.2016 v 17.00 hodin ve společných prostorech domu čp. 1250, Žižkov II, Havlíčkův Brod P r o g r a m : 1. Zahájení. 2. Kontrola prezence a usnášení schopnosti 3. Podřízení se ZOK a schválení nových stanov v souvislosti se změnou 4. Volba členů představenstva 5. Schválení účetní uzávěrky družstva za rok 2015 6. Informace o ukončení splatnosti bankovního úvěru 7. Informace o novém předpisu účtování tepla od 1.1.2016 8. Údržba domu a plánované revize v roce 2016 9. Projednání navýšení nájemného 10. Výměna měřičů tepla 11. Projednání výměny měřičů teplé a studené vody 12.Diskuse a připomínky. 13. Závěr legislativy po 1.1.2014 V případě, že některý člen družstva nemůže z vážných důvodů být na této schůzi přítomen, může písemně zplnomocnit k účasti a hlasování na členské schůzi jiného člena družstva, případně jinou osobu. Návrh nových stanov je zasílán současně s touto pozvánkou. Upozorňujeme členy družstva, že družstvo má povinnost přizpůsobit stanovy v zákonné lhůtě donucujícím ustanovením nové zákonné úpravy. Proto je účast všech členů družstva na členské schůzi nutná! Členové družstva se mohou s podklady k jednotlivým záležitostem programu seznámit v sídle družstva. V Havlíčkově Brodě dne 22.3.2016
23.3.2016